Polityka prywartości

 

Polityka Prywatności

 

 1. I. Definicje
  • Administrator – Belini Sp. z o.o. z siedzibą tabor wielki 4b 63-640 Bralin
  • Regulamin – Regulamin sklepu internetowego belini.pl
  • RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.)
  • Serwis - oznacza stronę internetową lub aplikację, pod którą Administrator prowadzi sklep internetowy, działający w domenie www.belini.pl Serwis przeznaczony jest dla Użytkownika, który ukończył 16 rok życia.
  • Urządzenie - oznacza elektroniczne urządzenie, za pośrednictwem którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu.
  • Użytkownik - oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 2. II. Obowiązki informacyjne Administratora
  • Zapisy w niniejszej Polityce Prywatności wyczerpują obowiązki informacyjne belini .pl
  • Administrator deklaruje, że dołożył wszelkiej staranności, aby obowiązki te wypełnić przy zachowaniu zwięzłej, przejrzystej, zrozumiałej i łatwo dostępnej formy informowania, o której mowa w art. 12 RODO.
  • W przypadku jakichkolwiek niejasności, każda osoba, której dane dotyczą może zwrócić się o dodatkowe informacje na adres mailowy podany poniżej do kontaktu w sprawach przetwarzania danych osobowych.
 3. III. Dane kontaktowe w sprawach przetwarzania danych osobowych.
  • Administrator reprezentujący belini.pl wyznaczył Inspektora Ochrony Danych. Do zgłaszania wszelkich spraw związanych z przetwarzaniem danych osobowych Użytkowników Serwisu zostały dedykowane poniższe dane kontaktowe: adres e-mail:[email protected] oraz adres korespondencyjny: Inspektor Ochrony Danych Belini ul. Tabor Wielki 4b 63-640 Bralin.
  • Użytkownik Serwisu może zgłosić chęć realizacji swoich uprawnień związanych z przetwarzaniem swoich danych osobowych także na inne adresy do korespondencji opublikowane na stronach internetowych Serwisu. Mając na względzie odpowiednio szybkie podjęcie czynności merytorycznych, rekomendujemy korzystanie z adresu e-mail podanego w pkt. 1 powyżej.
 4. IV. Oświadczenie Administratora
  • Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony praw i wolności osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że dane te są:
   • przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty,
   • zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami,
   • adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane,
   • prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane,
   • przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne do realizacji celów, w których są przetwarzane,
   • przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych.
  • W ramach środków wymienionych w pkt. 1 lit. f) powyżej, Administrator wdrożył m.in. następujące zabezpieczenia: zapory (firewalle), szyfrowanie danych, kontrole dostępu fizycznego do centrów danych i kontrole autoryzacji dostępu do informacji, przy czym skuteczność stosowanych zabezpieczeń danych Użytkownika wymaga stosowania się przez niego do zasad określonych w Regulaminie, w szczególności nieudostępnianie swoich haseł osobom trzecim. Po stronie Użytkownika Serwisu pozostaje również dbałość o poprawność danych podanych przez niego w trakcie korzystania z Serwisu i ich aktualizacja.
  • Dane osobowe Użytkownika są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016), oraz z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa krajowego.
 5. V. Cel, podstawa i zakres przetwarzania danych osobowych
  • Każdorazowo cel, podstawa i zakres oraz odbiorcy danych przetwarzanych przez Administratora wynikają z działań podejmowanych przez belini.pl
  • Możliwe cele zbierania danych osobowych Użytkowników przez Administratora: :
   • Zawarcie i realizacja umowy sprzedaży na odległość oraz korzystanie z innych usług świadczonych drogą elektroniczną oferowanych w ramach Serwisu - dane zbierane w szczególności w przypadku dokonywania zakupów w tym obsługi płatności oraz procesu rejestracji w Serwisie. Podstawa przetwarzania - art. 6 ust. 1 lit. b) RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy). Zakres przetwarzanych danych osobowych (tylko dane zwykłe):
    • imię i nazwisko,
    • adres zamieszkania,
    • adres dostawy (jeżeli jest inny niż adres zamieszkania),
    • adres e-mail,
    • numer telefonu.

Administrator może wykorzystywać podane powyżej dane Użytkownika do przesyłania drogą elektroniczną, za odrębną zgodą na wykorzystywanie tej formy komunikacji, informacji o produktach, usługach, ofertach i możliwości otrzymywania newslettera.

  • Postępowanie reklamacyjne związane z wykonaną lub wykonywaną umową sprzedaży w sklepie internetowym. Podstawa przetwarzania - art. 6 ust. 1 lit. b) RODO. Zakres przetwarzanych danych osobowych Kupującego oraz Osoby zgłaszającej reklamację (jeżeli jej dane osobowe są inne niż Kupującego)
   • imię i nazwisko,
   • adres korespondencyjny,
   • adres e-mail,
   • numer telefonu,
   • powód i dane przedmiotu reklamacji.
  • Marketing bezpośredni własnych produktów lub usług Administratora – art. 6 ust. 1 lit. f) (prawnie uzasadniony cel Administratora), przy czym jeśli przekazywanie informacji odbywa się drogą elektroniczną, realizacja następuje za odrębną zgodą Użytkownika. Zakres przetwarzanych danych osobowych:
   • imię i nazwisko,
   • adres zamieszkania lub inny adres podany do korespondencji,
   • adres e-mail,
   • numer telefonu.
  • Marketing behawioralny - przetwarzane danych osobowych Użytkowników, w tym danych gromadzonych za pośrednictwem plików cookies, w celach marketingu behawioralnego polegającego na dopasowaniu treści reklamy do indywidualnych preferencji Użytkownika. Wykorzystanie danych zebranych za pośrednictwem tej technologii odbywa się na podstawie uzasadnionego interesu Administratora i tylko pod warunkiem, że Użytkownik wyraził zgodę na wykorzystanie plików cookies zgodnie z polityką cookies opisaną szczegółowo poniżej w niniejszym dokumencie.
  • Inne działania marketingowe, w tym organizacja konkursów, programów lojalnościowych oraz innych form promocji belini.pl - art. 6 ust. 1 lit. a) (zgoda osoby, której dane dotyczą). Zakres przetwarzanych danych osobowych obejmuje zasadniczo:
   • imię i nazwisko,
   • adres zamieszkania lub inny adres podany do korespondencji,
   • adres e-mail,
   • numer telefonu.
  • W przypadku niektórych form promocji zakres przetwarzanych danych może obejmować dodatkowo:
   • płeć,
   • datę urodzenia,
   • wiek,
   • wizerunek.
  • Zapewnienie bezpieczeństwa Serwisu i ochrony danych jego Użytkowników (cyberbezpieczeństwo) – podstawa przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (przetwarzanie jest niezbędne dla celów wynikających z prawnie usprawiedliwionych interesów realizowanych przez Administratora danych lub przez stronę trzecią). Zakres przetwarzanych danych osobowych: dane logowania do sklepu internetowego belini.pl, dane i geolokalizacja Urządzenia, z którego dokonywane jest połączenie, m.in. adres IP Urządzenia. Usługodawca może  przetwarzać również zanonimizowane dane związane z korzystaniem z Serwisu (np. liczbę Użytkowników) do generowania statystyk korzystania z Serwisu. Dane te mają charakter zbiorczy i anonimowy, tj. nie zawierają cech identyfikujących osób korzystających ze sklepu internetowego belini.pl
 • VI. Udostępnianie i powierzanie danych osobowych
  • W związku z realizacją podstawowych funkcji Serwisu, Administrator udostępnia dane osobowe uprawnionym pracownikom i współpracownikom belini.pl w zakresie niezbędnym do realizacji zadań służbowych.
  • Administrator w ramach realizacji umowy sprzedaży oraz usług posprzedażowych może przekazywać dane osobowe następującym kategoriom podmiotów:
   • firmom kurierskim lub innym podmiotom pośredniczącym w dostarczeniu i/lub instalacji/montażu towarów zakupionych przez Użytkowników,
   • operatorom systemów płatności (w przypadku wyboru tej formy płatności)
   • firmom świadczącym usługi serwisowe/naprawcze towarów zakupionych przez Użytkowników.
  • Dane Użytkownika, który wyraził zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowych i na wykorzystywanie środków komunikacji elektronicznej mogą być przekazywane do podmiotów wyspecjalizowanych w świadczeniu usług masowej wysyłki e-mail, SMS lub MMS.
  • Dane Użytkownika, który wyraził zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu wysyłania drogą elektroniczną ankiet badających satysfakcję Klientów z dokonanych zakupów w sklepie internetowym belini.pl mogą być przekazywane do podmiotów świadczących usługi badania satysfakcji Klientów.
  • Administrator oświadcza, że przy wyborze podmiotów świadczących usługi opisane w pkt. 2 i 3 powyżej zawsze kieruje się kryteriami podanymi w art. 28 ust. 1 RODO, tzn., że każdy ze zleceniobiorców musi dawać gwarancję wdrożenia i stosowania odpowiednich do kategorii danych osobowych środków technicznych i organizacyjnych służących ich bezpieczeństwu.
  • Ponadto Administrator informuje, że w przypadkach opisanych w odrębnych przepisach prawa i zgodnie ze wskazanym w tych przepisach trybem, dane osobowe mogą być przekazywane upoważnionym organom administracji państwowej.
  • Dane osobowe mogą być ujawniane również na potrzeby audytów, zapewnienia zgodności z przepisami i realizowania nadzoru właścicielskiego.
  • Administrator oświadcza, że w każdym przypadku udostępnienie lub przekazanie danych osobowych odbywa się w oparciu o umowę powierzenia przetwarzania danych lub w oparciu o obowiązek prawny.
 • VII. Okresy przetwarzania danych osobowych (retencja danych)
  • Dane osobowe Użytkownika Serwisu mogą być przechowywane:
   • dane osobowe przypisane do konta Użytkownika w Serwisie – przez cały czas aktywności konta oraz w postaci archiwalnej do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń,
   • dane osobowe podane przez Użytkownika w celu realizacji umowy sprzedaży bez zakładania konta w Serwisie – w postaci archiwalnej do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z zawartą umową sprzedaży drogą elektroniczną,
   • dane marketingowe – do czasu wycofania zgody na przetwarzanie danych w tym celu, przy czym dane dotyczące uprzedniej zgody oraz operacji marketingowych zrealizowanych wobec Użytkownika Serwisu będą przechowane w postaci archiwalnej co najmniej przez 5 lat od momentu wycofania zgody (ograniczenie przetwarzania), dla potwierdzenia, że taka zgoda miała miejsce w przeszłości,
   • dane osobowe dotyczące faktów i zdarzeń podlegających obowiązkom podatkowym lub ujęcia w odpowiednich księgach rachunkowych – przez okres wymagany postanowieniami ustaw: ordynacja podatkowa i ustawa o rachunkowości lub innych przepisów powszechnie obowiązujących.
 • VIII. Prawa osoby, której dane są przetwarzane przez Administratora.
  • Każdej osobie, której dane są przetwarzane przez belini.pl w ramach funkcjonowania Serwisu przysługuje:
   • prawo dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, sprzeciwu oraz prawo do przenoszenia danych w przypadkach określonych w RODO;
   • prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (dotyczy w szczególności przetwarzania danych w celach marketingowych),
   • prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) jeśli osoba, której dane dotyczą uzna, że przetwarzanie danych przez Administratora narusza przepisy RODO lub inne przepisy o ochronie danych osobowych.
 • IX. Możliwość wyboru w zakresie zbieranych przez Administratora danych osobowych
    • Podanie danych osobowych przy rejestracji w Serwisie ma charakter dobrowolny, jednak niepodanie tych danych uniemożliwi skorzystanie z funkcjonalności Serwisu belini.pl.
    • Podanie danych przy zakupie produktów lub usług za pośrednictwem Serwisu ma charakter dobrowolny, niepodanie jednak tych danych będzie skutkować brakiem możliwości zawarcia umowy kupna-sprzedaży.
    • Podanie danych przy składaniu reklamacji ma charakter dobrowolny, niepodanie jednak tych danych ma skutek w postaci braku możliwości rozpoznania reklamacji.
    • Podanie danych osobowych w celach marketingowych ma charakter dobrowolny, jednak niepodanie tych danych skutkuje brakiem możliwości otrzymywania dopasowanej oferty produktów i usług oraz bonusów, rabatów i innych korzyści oferowanych przez Administratora dla odbiorców działań marketingowych.
 •  

  1. X. Polityka Cookies
   • Niniejsza Polityka Cookies określa zasady przechowywania i dostępu do informacji na Urządzeniach Użytkownika zbieranych za pomocą plików Cookies.
   • Cookies - oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na Urządzeniach końcowych, za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze stron internetowych.
   • Cookies Administratora - oznacza Cookies zamieszczane przez Administratora, za pośrednictwem strony internetowej Serwisu.
   • Cookies Zewnętrzne - oznacza Cookies zamieszczane przez partnerów Administratora, za pośrednictwem strony internetowej Serwisu na podstawie zawartych umów.
  2. XI. Rodzaje wykorzystywanych Cookies
   • Stosowane przez Administratora Cookies są bezpieczne dla Urządzenia Użytkownika. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do Urządzeń Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika i dostosować Serwis indywidualnie każdemu Użytkownikowi. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny, z której pochodzą, czas przechowywania ich na Urządzeniu oraz przypisaną wartość.
   • Administrator może wykorzystywać dwa typy plików cookies:
    • Cookies sesyjne: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.
    • Cookies trwałe: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia Użytkownika. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.
   • Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do swojego Urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie z Serwisu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.
  3. XII. Cele w jakich wykorzystywane są Cookies
   • Administrator wykorzystuje Cookies Administratora w następujących celach:
    • Konfiguracji Serwisu:
     • dostosowanie zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu,
     • rozpoznanie Urządzenia Użytkownika Serwisu oraz jego lokalizację i odpowiedniego wyświetlenia strony internetowej, dostosowanej do jego indywidualnych potrzeb,
     • zapamiętanie ustawień wybranych przez Użytkownika i personalizacji interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik,
     • zapamiętanie historii odwiedzonych stron w Serwisie w celu rekomendacji treści.
    • Uwierzytelniania Użytkownika w Serwisie i zapewnienia ciągłości sesji Użytkownika w Serwisie:
     • utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła,
     • poprawna konfiguracja wybranych funkcji Serwisu, umożliwiająca w szczególności weryfikację autentyczności sesji przeglądarki,
     • optymalizacja i zwiększenie wydajności usług świadczonych przez Administratora.
    • Realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności stron internetowych:
     • dostosowanie zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać podstawowe parametry Urządzenia Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb,
     • poprawna obsługa programów partnerskich, umożliwiająca w szczególności weryfikację źródeł przekierowań Użytkowników na strony internetowe Serwisu.
    • Zapamiętania lokalizacji Użytkownika:
     • poprawna konfiguracja wybranych funkcji Serwisu, umożliwiająca w szczególności dostosowanie dostarczanych informacji do Użytkownika z uwzględnieniem jego lokalizacji.
    • Analiz i badań oraz audytu oglądalności:
     • tworzenie anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych Serwisu, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.
    • Świadczenia usług reklamowych:
     • dostosowanie prezentowanych za pośrednictwem Serwisu reklam usług i produktów Administratora oraz firm trzecich.
    • Zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności Serwisu.
  4. Administrator usługi może wykorzystywać Cookies Zewnętrzne w następujących celach:
   • Prezentowania treści multimedialnych na stronach internetowych Serwisu, które są pobierane z zewnętrznego serwisu internetowego.
   • Zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych np. Google Analytics. Google nie wykorzystuje zebranych danych do identyfikacji Użytkownika ani nie łączy tych informacji w celu umożliwienia identyfikacji. Szczegółowe informacje o zakresie i zasadach zbierania danych w związku z tą usługą można znaleźć pod linkiem: https://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/partners
   • Wykorzystania funkcji interaktywnych w celu popularyzacji Serwisu za pomocą serwisów społecznościowych.
   • Prezentowania opinii na stronach internetowych Serwisu, które są pobierane z zewnętrznego serwisu internetowego.
   • Wykorzystania funkcji w celu ułatwienia komunikacji za pośrednictwem strony internetowej Serwisu, które są pobierane z zewnętrznego serwisu internetowego.
  5. XIII. Możliwości określenia warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu przez Cookies
   • Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do Urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików Cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o każdorazowym zamieszczeniu Cookies na Urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików Cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
   • Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.
   • Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Serwisu.
  6. XIV. Geolokalizacja
   • Administrator zastrzega sobie możliwość udostępniana Użytkownikowi w ramach Serwisu opcji tzw. geolokalizacji, tj. określenia pozycji geograficznej Użytkownika w momencie korzystania przez niego z Serwisu.
   • Geolokalizacja dokonywana jest wyłącznie za uprzednią zgodą Użytkownika, w oparciu o ustawienia przeglądarki i na podstawie adresu IP Urządzenia.
   • Geolokalizacja jest używana wyłącznie w celu przedstawienia zawartości merytorycznej Serwisu dopasowanej do lokalizacji, w której znajduje się Użytkownik.
   • Administrator nie śledzi ani nie zapamiętuje położenia Użytkownika w czasie korzystania z Serwisu. Dane o położeniu pobierane są tylko wtedy, gdy wymaga tego skorzystanie z powiązanej z nią funkcji.
   • Usługi geolokalizacyjne można całkowicie wyłączyć w ustawieniach Urządzenia, jednak może to uniemożliwić lub utrudnić pełne korzystanie z Serwisu.
  7. XV. Powiadomienia web push
   • Serwis może umożliwiać Użytkownikom korzystanie z powiadomień web push.
   • Powiadomienia web push są wysyłane do przeglądarki internetowej Użytkownika wyłącznie po uprzednim wyrażeniu przez niego zgody na otrzymywanie tych powiadomień. W celu wyrażenia zgody na otrzymywanie powiadomień web push Użytkownik powinien w komunikacie wysłanym przez jego przeglądarkę internetową wybrać opcję oznaczoną jako „Zezwól na wysyłanie wiadomości push” lub innym równoznacznym sformułowaniem.
   • Zgoda na wysyłanie wiadomości web push może zostać w każdej chwili odwołania przez Użytkownika. W celu odwołania zgody Użytkownik powinien dokonać zmiany ustawień w swojej przeglądarce internetowej.
   • W związku z korzystaniem przez Użytkownika z powiadomień web push Administrator nie zbiera ani w inny sposób nie przetwarza danych osobowych Użytkownika.
Polcard    Santander    Mastercard    Visa    JCB    Visa    Mastercard